උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – ගැටළු සහ විසදුම් – egenuma Book Shop
loader image

උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – ගැටළු සහ විසදුම්

Weight 0.85 kg
Author

රු1,600.00 රු1,500.00

In Stock

උසස් පෙළ තොරතුරු සන්නිවේදනය විෂය හදාරන සිසුන් සදහා එස්.විතානගේ විසින් සම්පාදිත ගැටළු සහ විසදම් පොතෙහි මගින් බහුවරණ ප්‍රශ්න මෙන්න රචනා ප්‍රශ්නද අන්තර්ගත කර ඇති අතර එම ප්‍රශ්න සදහා සවිස්තරාත්මක විසදුම්ද අන්තර්ගත කර ඇත.එමෙන්ම විශේෂ ප්‍රශ්න පැහැදිලි කර ගැනීම සදහා විඩියෝ පාඩම් අඩංගු සිඩි එකක්ද මෙම පොත සමග නොමිලේ හිමි වේ.

In Stock

Additional information

Weight 0.85 kg
Author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – ගැටළු සහ විසදුම්”

Your email address will not be published.

Shopping Cart
No products in the cart.