උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – 13 ශ්‍රේණිය - egenuma Book Shop

උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – 13 ශ්‍රේණිය

Weight 0.85 kg
Author

රු1,500.00 රු1,350.00

In Stock

එස්.විතානගේ සර් විසින් සම්පාධිත 13 ශ්‍රේණිය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මෙම පොත මගින් ඔබට 13 ශ්‍රේණියට අදාල සියලු සටහන් ලබා ගත හැකි අතර අතාම ක්‍රමවත් හා සරලව සකස් කර ඇති මෙම පොත උසස් පෙල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය හදාරන සිසුන් විශාල ප්‍රමාණයක් මිලදී ගන්නා පොතකි.

In Stock
  • Type: A Level ICT Notes Book - Grade 13

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – 13 ශ්‍රේණිය”

Your email address will not be published.

Additional information

Weight 0.85 kg
Author

Shopping Cart
No products in the cart.