උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – 12 ශ්‍රේණිය – egenuma Book Shop
loader image

උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – 12 ශ්‍රේණිය

Weight 1.05 kg
Author

රු1,500.00 රු1,350.00

Out of stock

එස්.විතානගේ සර් විසින් සම්පාධිත 12 ශ්‍රේණිය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මෙම පොත මගින් ඔබට 12 ශ්‍රේණියට අදාල සියලු සටහන් ලබා ගත හැකි අතර අතාම ක්‍රමවත් හා සරලව සකස් කර ඇති මෙම පොත උසස් පෙල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය හදාරන සිසුන් විශාල ප්‍රමාණයක් මිලදී ගන්නා පොතකි.

Out of stock
  • Type: A Level ICT Notes Book - Grade 12
  • Free Shipping apply to all orders over Rs5000
  • Free BookMark

Additional information

Weight 1.05 kg
Author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – 12 ශ්‍රේණිය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.
Decoration sticker
Decoration sticker
Decoration sticker